0

අතින්වත් අත ඇල්ලුවේ නෑ
අතින්වත් අත ඇල්ලුවේ නෑ
කිසිම කිලුටක් තිබුනේ නෑ
ආදරය හැර  හීනයකවත් 
කිසිම කිලුටක් තිබුනේ නෑ
ඔබට අමතක වෙන්න බෑ
අපේ දුප්පත් ප්‍රථම ප්‍රේමය
ඔබට අමතක වෙන්න බෑ
ඔබට අමතක වෙන්න බෑ

කුළුදුලේ කී මුල්ම වචනය 
පැටලෙද්දී ඔය සොදුරු දෑසට
නුඹත් මා ලග මන් වගේ නිහඩයි
බිම බලාගෙන ගොළු උනේ ඒකයි

නොයිදුලේ හැගුමන් තියාගෙන 
ආලයෙන් වියපත් වෙලා අප
වෙන් උනෙත් ආදරේ හින්දාමයි
සමුදෙන්න බැරි හමු නොවිත් ඒකයි
හමු නොවිත් සමුදෙන්න බැරි ඒකයි
ඔබට අමතක වෙන්න බෑ 
අපේ දුප්පත් ප්‍රථම ප්‍රේමය
ඔබට අමතක වෙන්න බෑ 
ඔබට අමතක වෙන්න බෑ 

ගායනය - අමරසිරි පීරිස්0 comments:

Post a Comment

Back to Top