0

නරින්ගේ අභය භුමිය

මේ ලංකාවේනම් නෙවෙයි මේක තියෙන්නේ ජපානේ ෂිරෝෂි කියන ගම්මානයේ මේ අයට කන්න එහෙම අරගෙන ගිහින් බලලා එන්න පුලුවන් කියලා තමයි අපිටනම් ආරංචි උනේ0 comments:

Post a Comment

Back to Top