0

ඔන්න අපිත් ගියා යාල කොටි බලන්න :)
අපේ නවාතැන්පොල......


උදේ කෑම... 

                                              අම්මෝ නිදිමත..............................වෙන වෙන පැති බලාගෙන ඉන්නේ ඇයි කියලානම් ගියපු අය දන්නවා :P


0 comments:

Post a Comment

Back to Top