0

ගිම්හාන වර්ෂා......


මියුලැසී..මුදු මියුලැසී
මාවතේ තනිවූ..
ජීවිතේ සැඩ මාරුතේ
ආදරේ සොයපූ..

ගිම්හාන මල් වරුසාවේ..ආදරේ නුඹ ගෙන ආවේ
ගිම්හාන මල් වරුසාවේ...ආදරේ සුව දැනුනාවේ....

නිම් නැතී සිහිනේ ගිලී
ආදරේ නිම්හිම් සොයා..
සියුමැලී රතු තොල් පෙතී
හාදු වැස්සක් ගෙනා...

ගිම්හාන මල් වරුසාවේ..ආදරේ නුඹ ගෙන ආවේ
ගිම්හාන මල් වරුසාවේ...ආදරේ සුව දැනුනාවේ....

0 comments:

Post a Comment

Back to Top