0

අනන්තය සොයා හලාවතට

හැමදාම වැඩ වැඩ වැඩ ඉවරයක් නෑ... පොඩි වෙනසකටත් එක්ක ගියා අනන්තය රිසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා එකට. මේක තියෙන්නේ හලාවත ඉදන් 10km විතර පුත්තලම පැත්තට වෙන්නයි. හරිම ලස්සන තැනක් එක දවසක් නම් මදි දවස් දෙකකට වගේ යන්න පුලුවන්නම් ඉතින් මරු.

(GPS Coordinates 7.630863, 79.800720)
0 comments:

Post a Comment

Back to Top